Khiếp Sợ! Ta Lại Đang Thức Tỉnh  Trong Thế Giới Tu Tiên

Khiếp Sợ! Ta Lại Đang Thức Tỉnh Trong Thế Giới Tu Tiên

Bất Bì Hà

46 chương

Linh khí thức tỉnh, Toàn Cầu Cao Võ!

Lục Dã xuyên qua mà đến, tại đây"Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật" thức tỉnh trong thế giới, hắn lại mang theo đánh dấu hệ thống chơi nổi lên tu tiên? ?

Lục Dã: thứ cho ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi!

Ta tên Lục Dã, con đường là thật dã!