Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

— Thomas Carlyle
Đọc Truyện Theo Vận Khí