Lí tưởng là cuốn sách không có trật tự gì cả và người đọc phải tự khám phá ra cho mình

— Mark Twain
Đọc Truyện Theo Vận Khí